admin

By

31.03.2021 -Sarvari, Phalguni, Swati Acharya Sarvabhauma Srimath Paramahamsethyadhi brudhalankara  His Holiness Srimathe Srivan Sathakopa Sri Ranganatha Yatindra Mahadesikan (the 46th Srimad Azhagiyasingar of Sri Ahobila Math) has inaugurated with His divine hands a Website for Sri Ahobila Math Veda Prabandha Sastra Adarsh Samskruta Mahavidyalaya, Madurantakam on 31-March-2021 in the presence of Srikaryam Swamy, Devanarvilagam Paruthipattu Vangipuram, Sri Ubha.Ve. Dr....
Read More