News & Updates

Post

Sri Ahobila Math Veda Prabandha Sastra Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya & SAM Oriental High School Madurantakam.

Annual Day celebrations 27th April, 2022

Presided over by Sri Ubha Ve Dr. S. Padmanabhacharya, Srikaryam, Sri Ahobila Math

Chief guest: Veda Prabandha Sastra Sri Pancharatra Agama Vidvan Oragadam Kidambhi Sri U.Ve. Lakshmi Narasimhachariar Swamy, Chennai.

31.03.2021 -Sarvari, Phalguni, Swati Acharya Sarvabhauma Srimath Paramahamsethyadhi brudhalankara  His Holiness Srimathe Srivan Sathakopa Sri Ranganatha Yatindra Mahadesikan (the 46th Srimad Azhagiyasingar of Sri Ahobila Math) has inaugurated with His divine hands a Website for Sri Ahobila Math Veda Prabandha Sastra Adarsh Samskruta Mahavidyalaya, Madurantakam on 31-March-2021 in the presence of Srikaryam Swamy, Devanarvilagam Paruthipattu Vangipuram, Sri Ubha.Ve. Dr. S. Padmanabhacharya Swamy (Chairman, Adarsha Management Council) and the Chief Guest, Sri Professor Dr. S. Subrahmanya Sarma (Registrar,...
Read More

Text box item sample content