pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070
No 53, Sannadhi street, Madurantakam, Chengalpattu(Dt) – 603306.

Sri.K.S.Varadagopalan, B.A (Sanskrit) M.A(Nyaya) (Ph.D)

Lecturer, Nyaya

Familiar Subjects

UG Panchalakshani, Muktavali, Dinakari,Tarka Deepika 
PS Tarkasangraha, Kosa & Prose

Education

M.A., (Nyaya) – Madras Sanskrit College, University of Madras 
PhD – Rastriya Sanskrit Samsthan, Shrungeri 
PG Avayava:, Shaktivada, Kusumanjali, Prashastapadabhashyam

Skills

Lecture Skill100%