pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070
No 53, Sannadhi Street, Madurantakam, Chengalpattu(Dt) – 603306.

Sri Dr.V.S.Sudarsan, Sastri (Sahitya) Acharya (Sahitya) M.Phil (Sahitya),Ph.D (Sahitya) M.A.(English), PG Dip.(Yoga). Certificate Course in Library Science.

Lecturer, Sahitya

Familiar Subjects

UG English, Abhignaana Shakuntalam 
PS English

Education

M.A., Acharya, Mphil, PhD – Rashtriya Sanskrit Vidyapeeta, Tirupathi

Skills

Lecture Skill100%