pr_sas_mkm@yahoo.com
044-27553070
No 53, Sannadhi street, Madurantakam, Chengalpattu(Dt) – 603306.1-8246

Sri.Dr.S.S.Mukundan, Vedanta Siromani, M.A, Ph.D, M.A(Mimamsa)

Assistant Professor, Visishtadvaita Vedanta

Familiar Subjects

PG Geetabhashyam, Sribhashyam,Nyayasiddhanjanam, Tatvamuktakalapa 
UG Sribhashyam, Sisupalavadam, Kirartarjuneeyam, Yateendramata Deepika 1&2 
PS Bashapravesha

Education

Visishtadvaita Vedanta Siromani,- Sri AhobilaMutt Sanskrit College, Madurantakam 
 M.A., (Sanskrit) – Sri Chandrasekarendra Sarasvathi Mahavidyalaya, Enathur, Kanchipuram 
 M.A., (Mimamsa) – Rashtriya Sanskrit Vidyapeeta,Tirupathi 
UGC NET – University Grants Commission,Newdelhi 
PhD – Sri Chandrasekarendra Sarasvathi Mahavidyalaya, Enathur, Kanchipuram

Skills

Lecture Skill100%